کد مطلب: 60218 تعداد بازدید: ۱۱۳

برگزاری کارگاه علمی- پژوهشی در مدرسه علمیه خواهران فاطمیه بندپی بابل

شنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۰۵:۳۳
کارگاه علمی- پژوهشی روش منبع در مدرسه علمیه خواهران فاطمیه بندپی بابل برگزار شد.

آقای تقی پوراستاد دانشگاه فرهنگیان بابل بیان کرد:  رسالت و وظایف طلاب ﺗﻌﻠﯿﻢ، تفکر، ﺗﺘﺒﻊ، ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﭘﮋوﻫﺶ، ﺗﺮوﯾﺞ و ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺗﺪاﻓﻊ و ﺗﻘﺎﺑﻞوﺗبلیغ  است.
وی افزود: ﻣراﺣل اﻧﺟﺎم تحقیق تاریخی ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﻧﺎﺑﻊ کتابخانه ای عبارت از اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﺿﻮع، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﺑﺮرﺳﯽ آﻧﻬﺎ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه، ﻃﺮاﺣﯽ رﺋﻮس، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، دﻗﯿﻖ ﺧﻮاﻧﯽ، ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﺮداري، ﻓﯿﺶ ﻧﻮﯾﺴﯽ، ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻮﺷﺘﺎر اوﻟﯿﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس رﺋﻮس ﻣﻄﺎﻟﺐ، ﻧﮕﺎرش ﻧﻬﺎﯾﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و ﮔﺰارش ﺗﺤﻘﯿﻖ است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: ﻫﺮ آن ﭼﯿﺰي ﮐﻪ در آن اﻃﻼﻋﺎت ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه و ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ و اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، منبع است.  
وی در پایان کارگاه به معرفی انواع منابع  مانند: منابع دست اول و دوم، منابع مرجع و غیر مرجع، منابع معتبر و غیر معتبر پرداخته و چند پایگاه اینترنتی جهت جستجوی کتاب و مقالات را معرفی کرد.