کد مطلب: 58780 تعداد بازدید: ۱۳۷

در کرسی آزاد اندیشی مدرسه علمیه خواهران الزهراجویبار بررسی شد:

آسیب های اشتغال زنان با تاکید بر رسالت خانواده

سه شنبه ۴ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۰۸:۲۰:۱۰
به همت معاونت پژوهش مدرسه علمیه الزهرا(س) جویبار کرسی آزاداندیشی با عنوان«آسیب های اشتغال زنان با تاکید بر رسالت خانواده» برگزار گردید.

خانم کبری مدانلو ارائه کننده بحث، با تاکید بر اینکه وظیفه اصلی زن حفظ خانواده است، گفت: اسلام هیچ ممنوعیتی برای اشتغال زنان قائل نشده وزنان در صدر اسلام به ریسندگی، خیاطی، عطرفروشی  وغیره مشغول بودند؛ اما در عین حال هیچ توصیه و تشویقی نیز  به کار بیرون از منزل نشده است؛ لذا اسلام با اشتغال خانگی زن موافق است .
وی افزود: به استثنای بعضی از شغلها که به حضور زنان نیاز وجود دارد، در اکثر مواردآسیبهای اشتغال زنان بیش از فواید آن است؛ که از جمله آن را می توان غفلت از نیازهای فرزندان،انتقال خستگی و دغدغه های محیط کار به خانه، بی میلی به فرزند آوری،کمرنگ شدن جایگاه شوهر وپدر نزد همسر و فرزند، بیکاری مردان،کاهش میل به ازدواج در جوانان برشمرد.
در ادامه سمانه بازیانی منتقد این بحث، اظهار کرد: علل گرایش زنان به کار بیرون از منزل را تمایل خانم ها به اجتماعی شدن، بی سرپرست یا بد سرپرست بودن، عدم کفاف حقوق مرد، رضای خدا و اصلاح فرهنگ جامعه، استقلال اقتصادی بوده و برخی از زنان ناچارند بیرون از منزل  کار کرده و معیشت خانواده را تامین نمایند.  
خانم زهراپور استاد داور این کرسی  با بیان تاریخچه اشتغال زنان در غرب به جمع بندی مطالب پرداخت وبیان کرد: اسلام مخالفتی با اشتغال زنان ندارد؛ اما دو معیار برای اشتغال بانوان وجود دارد که اول جایی که خود زن نیاز به شغل دارد مثل بانوان بدسرپرست یا بی سرپرست و دوم در قسمتی که جامعه نیاز به اشتغال زن دارد مثل پزشک زن وپرستار و معلم وغیره که این امر ضروری است.
وی طلبه ها را جزء بانوانی دانست که نیاز به اشتغال انها دارد و تصریح کرد: وظیفه طلاب تنها تحصیل علوم دینی نیست؛ بلکه یکی از رسالتهای مهم خواهران طلبه تبلیغ و توسعه و ترویج فرهنگ دینی در جامعه به خصوص در جمع بانوان است