• شورای اداری مدیریت حوزه علمیه خواهران مازندران (۱)