• طليعه حضور (۱)
  • شعرخوانی طلاب (۳)
  • نشست با کارکنان مدیریت مازندران (۹)
  • افتتاحیه مدارس (۶)
  • کارگروه توسعه و ترویج فرهنگ دینی (۱)