• شعرخوانی طلاب (۳)
  • نشست با کارکنان مدیریت مازندران (۸)
  • افتتاحیه مدارس (۰)
  • کارگروه توسعه و ترویج فرهنگ دینی (۱)